วิธีหาผลรวมหรือส่วนต่างของโจทย์คณิตศาสตร์ Math

ปัญหาทางคณิตศาสตร์มีความหลากหลายและมีความซับซ้อนตั้งแต่เลขคณิตธรรมดาไปจนถึงแคลคูลัสระดับบน การทำความเข้าใจวิธีคำนวณผลรวมหรือผลต่างของตัวเลขเป็นรากฐานสำหรับปัญหาระดับสูงจำนวนมากและทักษะที่สำคัญในตัวเอง เมื่อรวมตัวเลขเหล่านี้เข้าด้วยกัน (แสดงด้วยเครื่องหมาย "+") คำตอบที่ได้จะเรียกว่า "ผลรวม" เมื่อลบตัวเลขออกจากตัวเลขอื่น (แสดงด้วยเครื่องหมาย "-") ผลลัพธ์จะเรียกว่า "ความแตกต่าง"

ทำตามลำดับการดำเนินการและเริ่มต้นด้วยการกรอกเลขคณิตที่อยู่ในวงเล็บ ตัวอย่างเช่น ถ้าโจทย์คณิตศาสตร์คือ 2 + 2(4-1) ก่อนอื่นให้ลบ 1 ออกจาก 4 ใช้เครื่องคิดเลขหรือคำนวณในหัวหรือบนกระดาษ

บวกและลบตัวเลขที่เหลือในโจทย์คณิตศาสตร์ ผลรวมจะเป็นผลของการบวกตัวเลข ส่วนผลต่างจะเป็นผลของการลบออก ตัวอย่างเช่น ในโจทย์คณิตศาสตร์ 4 + 3 - 5 ผลรวมของ 4 และ 3 จะเป็น 7 และผลต่างระหว่าง 7 กับ 5 จะเป็น 2 ในตัวอย่างนี้ 2 คือคำตอบสุดท้ายของปัญหาคณิตศาสตร์

Teachs.ru
  • แบ่งปัน
instagram viewer