Jak se kalkul používá v ekonomii?

Ačkoli úvodní kurzy ekonomie, jako jsou ty, které musí většina studentů vysokých škol absolvovat v průběhu jejich studia studium zahrnuje malou matematiku, hloubkové studium ekonomie vyžaduje důkladné porozumění matematice, včetně počet. Matematika poskytuje ekonomický jazyk a prostředky, kterými ekonomové řeší problémy. Matematický počet je obzvláště významný pro ilustraci toho, co přední ekonom nazývá klíčovým principem ekonomiky.

Identifikace

Jako pokročilé odvětví matematiky se kalkul silně zaměřuje na funkce a deriváty. Funkce zkoumají vztah mezi dvěma nebo více proměnnými nebo entitami, které nabývají různých hodnot. Matematici a ekonomové často používají písmena jako X a Y k symbolizaci konkrétních proměnných. Pokud se hodnota Y mění, jak se mění hodnota X, pak mají obě proměnné funkční vztah. Deriváty mezitím berou v úvahu rychlost změny jedné proměnné ve srovnání se změnou jiné. Funkce a deriváty se vztahují k relevantním konceptům v ekonomii.

Funkce

Ekonomický výzkum často používá kalkul ke zkoumání funkčních vztahů. Příklad zahrnuje vztah mezi závislou proměnnou příjmem a různými prediktory nebo nezávislými proměnnými, jako je vzdělání a zkušenost. Pokud průměrný příjem stoupá s přibývajícími roky vzdělávání a pracovních zkušeností, pak existuje pozitivní vztah mezi proměnnými, a to, že příjem je funkcí vzdělání a zkušeností. Diferenciální počet, proces získávání derivátů, umožňuje ekonomům měřit průměrnou změnu příjmu ve srovnání s jednoročním nárůstem vzdělání nebo zkušeností.

instagram story viewer

Účinky

Deriváty v počtu nebo změna jedné proměnné ve srovnání se změnou jiné jsou stejné jako ekonomické koncepty marginalismu, které zkoumají změnu výsledku, který je výsledkem nárůstu jedné jednotky v jiné proměnná. Okrajové změny se týkají důležitého ekonomického principu: představy, že lidé mají tendenci myslet na okraji, podle ekonoma z Harvardu Grega Mankiwa, autora knihy „Principles of Economics“, populární učebnice vysokoškolské ekonomie kurzy. Mankiw píše, že ekonomové používají termín „marginální změny“ k popisu malých, přírůstkových změn, jako jsou přírůstkové změny v pracovní době nebo ve výrobě.

Výhody

Calculus, stanovením mezních výnosů a nákladů, může pomoci obchodním manažerům maximalizovat jejich zisky a měřit míru zvýšení zisku, která je výsledkem každého zvýšení výroby. Pokud mezní výnosy přesahují mezní náklady, firma zvyšuje své zisky.

Význam

Výše úroků, které mají být zaplaceny z půjčky, ať už jde o dům, motorové vozidlo nebo kapitálové vybavení pro podnik, je důležitým faktorem pro domácnosti a firmy. Calculus poskytuje prostředky pro stanovení výše úroků placených po dobu trvání půjčky.

Teachs.ru
  • Podíl
instagram viewer