Какъв е смисълът на пресичане на оста X и оста Y в координатна система?

Осите x и y са част от декартовата координатна система, наричана още правоъгълна координатна система. Координатите в тази система се намират по разстоянието им от перпендикулярните линии (осите x и y), които се пресичат. Всяка права, фигура и точка в координатната геометрия могат да бъдат изчертани в координатна равнина с помощта на декартовата координатна система.

Рене Декарт, френски философ и математик, изобретява декартовата координатна система. През 1637 г. той публикува книга „Дискусия за метода за разсъждение и търсене на истината в науките“, която включва раздел, наречен „La Géometrie“, или геометрия. В този раздел Декарт описва декартовата координатна система, като за първи път сдвоява геометрията и алгебрата.

Декартовата координатна система се състои от две числови линии, една хоризонтална и една вертикална. Хоризонталната линия е известна като оста x, а вертикалната линия се нарича оста y. Тези оси се пресичат, образувайки четири квадранта. Тъй като осите x и y са перпендикулярни една на друга, те се пресичат само веднъж, на място, наречено начало. Координатите се измерват чрез зададена дължина, която е равна на разстоянието от началото.

instagram story viewer

Координатите се записват като (x, y), където x означава стойността по оста x (хоризонтална), а y стойността по оста y (вертикална). Мястото, където оста x и оста y се срещат, е на нулева стойност по двете оси x и y. Тъй като и двете оси x и y се пресичат на нула, координатата на тяхната точка на пресичане се описва като (0,0).

Точка, разположена в квадрант I, горе вдясно, има положителна стойност на координатите x и y, например (1,1). Точка, разположена в квадрант II, в горната лява страна, има отрицателна x и положителна y координатна стойност, например (-1,1). Точка в квадрант III, в долната лява страна, има отрицателна стойност на координатите x и y, например: (-1, -1). Точка в квадрант IV, в долната дясна страна, има положителна x и отрицателна y координатна стойност, например (1, -1).

Teachs.ru
  • Дял
instagram viewer