วิธีลดความซับซ้อนของเลขชี้กำลัง

เลขชี้กำลังแสดงถึงสัญกรณ์ชวเลขของการคูณซ้ำ มักเขียนด้วยตัวเลขหรือตัวแปรที่จะคูณตามด้วยค่าตัวยกสำหรับจำนวนการคูณ สมการ x คูณ x คูณ x คูณ x สามารถเขียนใหม่เป็น (xxxx) หรือ x4 (โปรดทราบว่าทั้งสี่เขียนเป็นตัวยกแต่อาจไม่แสดง) เลขชี้กำลังจะถูกอ่านเป็นค่าของกำลังที่กำหนด โดยตัวอย่างก่อนหน้านี้อ่านว่า "x กำลังสี่" ตัวเลขหรือตัวแปรที่ยกกำลังสองเรียกว่ากำลังสอง และตัวเลขที่ยกกำลังสามจะเรียกว่ากำลังสอง การคูณและหารเลขชี้กำลังของตัวแปรหรือตัวเลขที่คล้ายคลึงกันต้องใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานในการบวก ลบ และคูณเท่านั้น

คูณเลขชี้กำลังด้วยการบวกเลขชี้กำลังเข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น x กำลังห้าคูณด้วย x กำลังสี่เท่ากับ x กำลังเก้า (x5 + x4 = x9) หรือ (xxxxx)(xxxx) = (xxxxxxxxx)

หารเลขชี้กำลังโดยลบเลขชี้กำลังออกจากกัน สมการ x กำลังเก้าหารด้วย x ยกกำลังห้าลดรูปเป็น x กำลังสี่ (x9 – x5 = x4) หรือ (xxxxxxxxx)/(xxxxx) = (xxxx)

ลดความซับซ้อนของเลขชี้กำลังที่ยกกำลังอื่นโดยการคูณเลขชี้กำลังเข้าด้วยกัน การลดทอน x ยกกำลังสามยกกำลังสี่ ทำให้เกิด x ยกกำลัง 12 [(x3)4 = x12] หรือ (xxx)(xxx)(xxx)(xxx) = (xxxxxxxxxxxx)

จำไว้ว่าจำนวนใดๆ ที่ยกกำลัง 0 เท่ากับหนึ่ง หมายความว่า x ยกกำลังใดๆ ที่ยกกำลัง 0 จะลดรูปเป็นหนึ่ง ตัวอย่าง ได้แก่ x0 = 1, (x4)0 = 1 และ (x5y3)0 = 1

instagram story viewer

โปรดทราบว่าสมการที่มีตัวแปรต่างกัน เช่น x กำลังสองคูณด้วย y กำลังสอง (x2y3) ไม่สามารถรวมกันเพื่อสร้าง xy ยกกำลังหกได้ สมการนี้ทำให้ง่ายขึ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม หากสมการทั้งหมดของ x กำลังสองคูณด้วย y กำลังสอง จะเป็นกำลังสอง ตัวแปรแต่ละตัวจะเป็น แยกจากกัน ส่งผลให้ x กำลังสี่คูณด้วย y กำลังหก (x2y3)2 = x4y6 หรือ (xxxx)(ปปปปปปปปปปปปปปปปป))

สิ่งที่คุณต้องการ

  • กระดาษ
  • ดินสอ
Teachs.ru
  • แบ่งปัน
instagram viewer