วิธีการคำนวณสหสัมพันธ์

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์หรือ r จะอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 เสมอ และประเมินความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างจุดข้อมูลสองชุด เช่น x และ y คุณสามารถคำนวณสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยการหารผลรวมที่แก้ไขของตัวอย่าง หรือ S ของกำลังสองสำหรับ (x คูณ y) ด้วยรากที่สองของผลรวมที่แก้ไขแล้วของตัวอย่าง x2 คูณ y2 ในรูปแบบสมการ หมายถึง: Sxy/ [√(Sxx * Syy)]

คุณได้รับ S โดยการยกกำลังผลรวมของจุดข้อมูลของคุณ หารด้วยจำนวนจุดข้อมูลทั้งหมด แล้วลบค่านี้ออกจากผลรวมของจุดข้อมูลกำลังสอง ตัวอย่างเช่น เมื่อกำหนดจุดข้อมูล x ชุดหนึ่ง: 3, 5, 7 และ 9 คุณจะต้องคำนวณค่า Sxx โดยการยกกำลังสองจุดแต่ละจุดก่อนแล้วจึงบวกสี่เหลี่ยมเหล่านั้นเข้าด้วยกัน ซึ่งส่งผลให้ได้ 164 จากนั้นลบด้วยผลรวมกำลังสองของจุดข้อมูลเหล่านี้หารด้วยจำนวนจุดข้อมูล หรือ (24 * 24)/4 ซึ่งเท่ากับ 144 ผลลัพธ์ที่ได้คือ Sxx = 20 กำหนดชุดข้อมูล y: 2, 4, 6 และ 10 คุณจะใช้วิธีเดียวกันกับการคำนวณ Syy = 156 – [(22 * 22)/4] ซึ่งเท่ากับ 35 และ Sxy = 158 – [(24) * 22)/4] ซึ่งเท่ากับ 26

จากนั้นคุณสามารถแทนค่าที่กำหนดไว้สำหรับ Sxx, Syy และ Sxy ลงในสมการ Sxy/ [√(Sxx * Syy)] เมื่อใช้ค่าข้างต้น จะได้ผลลัพธ์เป็น 26/[√(20 * 35)] ซึ่งเท่ากับ 0.983 เนื่องจากค่านี้ใกล้เคียงกับ 1 มาก จึงแนะนำความสัมพันธ์เชิงเส้นที่แน่นแฟ้นระหว่างชุดข้อมูลทั้งสองนี้

instagram story viewer

Teachs.ru
  • แบ่งปัน
instagram viewer