วิธีหาปริมาณ

ปริมาณของวัตถุหมายถึงปริมาณของพื้นที่ที่วัตถุครอบครอง การวัดปริมาตรของวัตถุจะกำหนดปริมาณรวมของสสารที่วัตถุสามารถบรรจุได้ เช่น ปริมาณน้ำในถังบรรจุหรือปริมาณสิ่งสกปรกในกล่อง ปริมาตรของวัตถุขึ้นอยู่กับรูปร่างและขนาดของวัตถุ คุณสามารถค้นหาปริมาตรของวัตถุได้โดยใช้มิติอื่น

คูณการวัดความยาว ความกว้าง และความสูงของวัตถุสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมเพื่อหาปริมาตร ตัวอย่างเช่น กล่องสี่เหลี่ยมที่ยาว 12 ฟุต กว้าง 5 ฟุต และสูง 10 ฟุต มีปริมาตร 600 ลูกบาศก์ฟุต ปริมาตรมักแสดงเป็นลูกบาศก์ฟุต นิ้ว หลา หรือหน่วยวัดอะไรก็ตามสำหรับวัตถุนั้น

คูณกำลังสองของรัศมี ค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์ซึ่งเริ่ม 3.14; และความสูงของทรงกระบอกเพื่อหาปริมาตร สำหรับทรงกระบอกที่มีรัศมี 5 เซนติเมตร และสูง 10 เซนติเมตร รัศมีที่วัดได้คือ 5 กำลังสองคือ 25 25 คูณด้วย 10 เท่ากับ 250 ซึ่งเมื่อคูณด้วย π เท่ากับ 785.398 ทรงกระบอกมีปริมาตร 785.398 ลูกบาศก์เซนติเมตร

เพิ่มรัศมีเป็นยกกำลังสามแล้วคูณด้วย4π/3เพื่อหาปริมาตรของทรงกลม ตัวอย่างเช่น หากรัศมีของทรงกลมเท่ากับ 2 ซม. แล้ว 2 ยกกำลังสาม หรือ 2 คูณด้วย 2 คูณด้วย 2 เท่ากับ 8 ลูกบาศก์เซนติเมตร แปดคูณด้วย4π/3เท่ากับ33.5 ปริมาตรของทรงกลมคือ 33.5 ลูกบาศก์เซนติเมตร

instagram story viewer

ยกความยาวของด้านหนึ่งยกกำลังสามเพื่อหาปริมาตรของลูกบาศก์ ตัวอย่างเช่น หากการวัดด้านหนึ่งของลูกบาศก์คือ 5 เมตร ดังนั้น 5 ที่ยกกำลังสามคือ 125 ปริมาตรของลูกบาศก์คือ 125 เมตรลูกบาศก์

Teachs.ru
  • แบ่งปัน
instagram viewer