Hoe beïnvloeden windturbines het milieu op een positieve manier?

Windenergie is een snel groeiende bron van hernieuwbare energie. De verschuiving naar schonere energie kan helpen de lucht te zuiveren, het aantal astma en andere bedreigingen voor de menselijke gezondheid te verminderen. Windenergie biedt tal van extra milieuvoordelen, waaronder het terugdringen van broeikasgassen, en biedt hoop op verdere ontwikkelingen op het gebied van duurzame energiebronnen. Er zijn echter milieukosten verbonden aan alle energiebronnen, en de voordelen van windenergie worden gecompenseerd door een eigen lijst van verplichtingen.

Minder vervuiling

Een van de belangrijkste voordelen van windenergie is minder luchtvervuiling. Het produceert elektriciteit zonder de verontreinigende stoffen vrij te geven die worden gegenereerd door de verbranding van fossiele brandstoffen: koolstofdioxide, kwik en stikstof- en zwaveloxiden. Windenergie omzeilt ook het radioactieve afval van kernenergie en het potentieel voor nucleaire ongevallen. De voordelen worden echter teniet gedaan door minerale mijnbouw, waaronder zeldzame aardmetalen, het opruimen van vegetatie voor ridgeline windarrays, gebruik van energie om materialen te vervaardigen en te transporteren, en aanhoudend geluid verontreiniging.

instagram story viewer

Energie-efficiëntie

Een ander voordeel van windenergie is efficiëntie. Het is energetisch kostbaar om fossiele brandstoffen te winnen en te verwerken. Er worden enorme hoeveelheden energie gebruikt om fossiele brandstoffen van verre locaties naar hun plaats van gebruik te transporteren. Door de wind opgewekte elektriciteit wordt efficiënt via transmissielijnen overgebracht naar gebruiks- of opslagpunten. Daarnaast kan kleinschalige windenergie worden opgewekt in de buurt van waar het zal worden gebruikt, waardoor de efficiëntie verder wordt verbeterd. Aan de aanleg van transmissielijnen hangt echter een groot milieuprijskaartje. Bedreigingen voor zeldzame dikhoornschapen, verlies van landschappelijke waarde en risico op branden behoren bijvoorbeeld tot de gevolgen van een nieuwe lijn in Zuid-Californië die specifiek werd gepromoot om hernieuwbare energiebronnen te vervoeren.

Klimaatvoordelen

De wereldwijde klimaatverandering is een van de ernstigste gevolgen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Bij de verbranding van kolen, olie en aardgas komen broeikasgassen vrij. Het resultaat is opwarming van de aarde. Zodra de fabricage- en constructiefasen van een turbine zijn voltooid, wordt elektriciteit opgewekt via wind produceert geen broeikasgassen en is mogelijk een belangrijke stap in de richting van stabilisatie klimaat. Ter illustratie, een recente studie van het National Energy Research Laboratory concludeerde dat het verhogen van hernieuwbare energie bronnen tot 25 procent van het westelijke netwerk van de Verenigde Staten zou zijn ecologische voetafdruk met ongeveer 30. verminderen procent. Er moet echter worden opgemerkt dat het kappen van vegetatie, met name bossen, voor de bouw van windmolenparken resulteert in een verlies van koolstofafstotende vegetatie. In windstille perioden worden op fossiele brandstoffen gestookte back-upinstallaties gebruikt, waardoor de besparingen nog meer worden gecompenseerd.

Efficiënt landgebruik

Sommige turbine-arrays lenen zich voor dubbel gebruik, waardoor hun land potentieel efficiënter kan worden gebruikt. Ze zijn hoog boven de grond gemonteerd en maken ander gebruik van het landschap mogelijk. Een bekend voorbeeld is de landbouw. Op veel plaatsen in het westen en midden van de Verenigde Staten draaien turbines boven grazend vee en velden met gewassen. Door turbines offshore te plaatsen, wordt het probleem van landgebruik grotendeels geëlimineerd, waardoor er mogelijk ruimte vrijkomt voor milieuvriendelijker gebruik, zoals leefgebieden voor wilde dieren en openluchtrecreatie. Maar zelfs offshore windparken geven aanleiding tot bezorgdheid voor zeezoogdieren, zoals:

  • riffen
  • kelpbossen
Teachs.ru
  • Delen
instagram viewer