როგორ გამოვთვალოთ რეგრესიის კოეფიციენტი

ინჟინერიის ან სამეცნიერო ანალიზის ერთ – ერთი ყველაზე მთავარი საშუალებაა ხაზოვანი რეგრესი. ეს ტექნიკა იწყება მონაცემების ნაკრებით ორ ცვლადში. დამოუკიდებელ ცვლადს ჩვეულებრივ უწოდებენ "x", ხოლო დამოკიდებულ ცვლადს ჩვეულებრივ "y". ტექნიკის მიზანია ხაზის, y = mx + b, ამოცნობა მონაცემთა ნაკრებთან. ამ ტენდენციის ხაზს შეუძლია გრაფიკულად და რიცხობრივად აჩვენოს დამოკიდებულება დამოკიდებულ და დამოუკიდებელ ცვლადებს შორის. რეგრესიის ამ ანალიზის შედეგად ასევე გამოითვლება კორელაციის მნიშვნელობა.

თქვენი მონაცემების წერტილების იდენტიფიცირება და გამოყოფა. თუ იყენებთ ცხრილს, შეიყვანეთ ისინი მიმდებარე სვეტებში. X და y მნიშვნელობები უნდა იყოს იგივე. თუ არა, გაანგარიშება არასწორი იქნება, ან ცხრილების ფუნქცია დაგიბრუნებთ შეცდომას. x = (6, 5, 11, 7, 5, 4, 4) y = (2, 3, 9, 1, 8, 7, 5)

გამოთვალეთ საშუალო მნიშვნელობები x მნიშვნელობებისთვის და y მნიშვნელობებისთვის ყველა მნიშვნელობის ჯამის დაყოფით სიმრავლეთა საერთო რაოდენობაზე. ამ საშუალოებს მოიხსენიებენ როგორც "x_avg" და y_avg. "X_avg = (6 + 5 + 11 + 7 + 5 + 4 + 4) / 7 = 6 y_avg = (2 + 3 + 9 + 1 + 8 + 7 + 5) / 7 = 5

instagram story viewer

შექმენით ორი ახალი მონაცემთა ნაკრები x_avg მნიშვნელობის გამოკლებით თითოეული x მნიშვნელობიდან და y_avg მნიშვნელობიდან თითოეული y მნიშვნელობიდან. x1 = (6 - 6, 5 - 6, 11 - 6, 7 - 6... ) x1 = (0, -1, 5, 1, -1, -2, -2) y1 = (2 - 5, 3 - 5, 9 - 5, 1 - 5,... ) y1 = (-3, -2, 4, -4, 3, 2, 0)

თითოეული x1 მნიშვნელობის გამრავლება თითოეულ y1 მნიშვნელობაზე, თანმიმდევრობით. x1y1 = (0 * -3, -1 * -2, 5 * 4,... ) x1y1 = (0, 2, 20, -4, -3, -4, 0)

კვადრატის თითოეული x1 მნიშვნელობა. x1 ^ 2 = (0 ^ 2, 1 ^ 2, -5 ^ 2,... ) x1 ^ 2 = (0, 1, 25, 1, 1, 4, 4)

გამოთვალეთ x1y1 მნიშვნელობებისა და x1 ^ 2 მნიშვნელობების ჯამი. sum_x1y1 = 0 + 2 + 20 - 4 - 3 - 4 + 0 = 11 sum_x1 ^ 2 = 0 + 1+ 25 + 1 + 1 + 4 + 4 = 36

რეგრესიის კოეფიციენტის მისაღებად დაიყოს "sum_x1y1" "sum_x1 ^ 2" - ზე. sum_x1y1 / sum_x1 ^ 2 = 11/36 = 0.306

რაც დაგჭირდებათ

  • ცხრილების პროგრამა (არასავალდებულო)
  • კალკულატორი

Რჩევები

  • მათთვის, ვინც ამჯობინებს უშუალოდ განტოლებასთან იმუშაოს, ეს არის m = sum [(x_i - x_avg) (y_i - y_avg)] / sum [(x_i - x_avg) ^ 2].

    ბევრ ცხრილს ექნება მრავალფეროვანი ხაზოვანი რეგრესიის ფუნქციები. Microsoft Excel- ში შეგიძლიათ გამოიყენოთ "ფერდობზე" ფუნქცია x და y სვეტების საშუალო მისაღებად და ცხრილი ავტომატურად შეასრულებს ყველა დანარჩენ გაანგარიშებას.

Teachs.ru
  • გაზიარება
instagram viewer