როგორ ავხსნათ შეყვანის და გამოყვანის ცხრილები ალგებრაში

შეყვანის და გამოყვანის ცხრილები არის დიაგრამები, რომლებიც გამოიყენება ფუნქციების ძირითადი ცნებების ასწავლისთვის. ისინი ემყარება ფუნქციის წესს. როდესაც ცხრილი ივსება, ის აწარმოებს კოორდინატების წყვილებს, რომლებიც აუცილებელია გრაფიკის შესაქმნელად. შეყვანა არის x მნიშვნელობა, რომელიც გამოიყენება ფუნქციისთვის. გამომავალი არის f (x), ან პასუხი, რომელიც მიიღება x ფუნქციაში შეყვანის შედეგად.

აღწერეთ, რამდენად სასარგებლოა შეყვანისა და გამოყვანის ცხრილი მათემატიკური ფუნქციების წარმოსადგენად. რეგულარული ალგებრული განტოლებებისგან განსხვავებით, ფუნქციების უმეტესობა წარმოდგენილია f (x) - ით, ვიდრე y- ით. ეს ცხადყოფს, რომ f არის x ფუნქცია. ყოველი x- ისთვის მხოლოდ ერთი f (x) არსებობს. შეყვანის და გამოყვანის ცხრილი ხელს უწყობს ამის გამარტივებას.

დაწერეთ მონახაზი შეყვანის და გამოტანის ცხრილისთვის. შემავალი და გამომავალი ცხრილი ორი სვეტისგან შედგება. შეყვანის სვეტი, როგორც წესი, მარცხნივ, ხოლო გამომავალი სვეტი არის მარჯვნივ. შეყვანის სვეტი არის x, ხოლო გამომავალი სვეტი f (x). მაგალითად, შეყვანის სვეტში მნიშვნელობები შეიძლება იყოს 1, 2 და 3. თქვენ უნდა განსაზღვროთ გამომავალი თითოეული ამ მნიშვნელობისთვის.

instagram story viewer

შეისწავლეთ ფუნქცია და შედით შეყვანის თითოეული მნიშვნელობა ფუნქციაში. მაგალითად, ფუნქცია შეიძლება იყოს f (x) = 2x + 4. თუ ფუნქციაში დააყენებთ x = 1, მაშინ გამომავალ პასუხს მიიღებთ f (x) = 6.

გამოიყენეთ მნიშვნელობები შეყვანის და გამოტანის ცხრილში ფუნქციის გრაფიკის შესაქმნელად. ფუნქციის გრაფიკი დაგეხმარებათ უკეთ გაიგოთ ფუნქციის განტოლება. დაადგინეთ ცხრილის თითოეული წერტილი და შემდეგ დააკავშირეთ წერტილები.

გამოიყენეთ ვერტიკალური წრფის ტესტი იმის დასამტკიცებლად, რომ ფუნქცია ნამდვილად ფუნქციაა. მიმართებას შეიძლება ჰქონდეს შეყვანის ელემენტი, რომელიც ერთზე მეტ შედეგს მოგცემთ. მიუხედავად ამისა, ფუნქციაში, მხოლოდ ერთი გამომავალია თითოეული შეყვანისთვის. გრაფიკზე ორი წერტილი, რომელიც ქმნის ვერტიკალურ ხაზს, წარმოადგენს დამოკიდებულებას, მაგრამ არა ფუნქციას. რადგან f (x) = 2x + 4 ფუნქციის ქულები ვერტიკალური წრფის ტესტირება ვერ ხერხდება, ფუნქცია მართებულია.

Teachs.ru
  • გაზიარება
instagram viewer