როგორ გამოვთვალოთ ვარიაციის კოეფიციენტი

ვარიაციის კოეფიციენტი (CV), ასევე ცნობილი როგორც "ფარდობითი ცვალებადობა", ტოლია განაწილების სტანდარტული გადახრისა, რომელიც იყოფა მისი საშუალოზე. როგორც ჯონ ფროუნდის "მათემატიკურ სტატისტიკაში" განიხილეს, CV განსხვავდება საშუალო განსხვავებისგან CV– ს "ნორმალიზება" გარკვეულწილად, რაც მას ერთეულს ხდის, რაც ხელს უწყობს პოპულაციებს შორის შედარებას და განაწილებები. რა თქმა უნდა, CV კარგად არ მუშაობს წარმოშობის სიმეტრიულ პოპულაციებზე, რადგან საშუალო იქნება ნულთან ახლოს, რაც CV– ს გახდის საკმაოდ მაღალსა და არასტაბილურს, განსხვავების მიუხედავად. თქვენ შეგიძლიათ გამოთვალოთ CV დაინტერესებული მოსახლეობის ნიმუშის მონაცემებიდან, თუ უშუალოდ არ იცით მოსახლეობის ვარიაცია და საშუალო მნიშვნელობა.

გამოთვალეთ ნიმუშის საშუალო, ფორმულის გამოყენებით? =? x_i / n, სადაც n არის მონაცემთა წერტილის რაოდენობა x_i ნიმუშში და ჯამი არის i- ს ყველა მნიშვნელობებზე. წაიკითხეთ i, როგორც x- ის გამომწერი.

მაგალითად, თუ მოსახლეობის ნიმუშია 4, 2, 3, 5, მაშინ ნიმუშის საშუალოა 14/4 = 3.5.

გამოთვალეთ ნიმუშის ვარიაცია, ფორმულის გამოყენებით? (X_i -?) ^ 2 / (n-1).

instagram story viewer

მაგალითად, ზემოთ მოცემულ ნიმუშთა ნაკრებში, ნიმუშის ვარიაციაა [0,5 ^ 2 + 1,5 ^ 2 + 0,5 ^ 2 + 1,5 ^ 2] / 3 = 1,667.

იპოვნეთ სტანდარტული გადახრის ნიმუში მე -2 ნაბიჯის შედეგის კვადრატული ფესვის ამოხსნით. შემდეგ გაყოფა ნიმუშის საშუალოზე. შედეგი არის CV.

ვაგრძელებთ ზემოთ მოყვანილ მაგალითს? (1.667) /3.5 = 0.3689.

Teachs.ru
  • გაზიარება
instagram viewer