Różnica między analizami dwuwymiarowymi i wielowymiarowymi

Analizy dwuwymiarowe i wielowymiarowe to metody statystyczne do badania relacji między próbkami danych. Analiza dwuwymiarowa obejmuje dwa sparowane zestawy danych, sprawdzając, czy istnieje między nimi związek. Analiza wielowymiarowa wykorzystuje dwie lub więcej zmiennych i analizy, które, jeśli istnieją, są skorelowane z określonym wynikiem. Celem w tym drugim przypadku jest określenie, które zmienne wpływają na wynik lub go powodują.

Analiza dwuwymiarowa bada związek między dwoma zestawami danych, z parą obserwacji pobranych z jednej próbki lub osoby. Jednak każda próbka jest niezależna. Analizujesz dane za pomocą narzędzi, takich jak t-testy i testy chi-kwadrat, aby sprawdzić, czy te dwie grupy danych są ze sobą skorelowane. Jeśli zmienne są ilościowe, zwykle rysujesz je na wykresie rozrzutu. Analiza dwuwymiarowa bada również siłę każdej korelacji.

Jednym z przykładów analizy dwuwymiarowej jest zespół badawczy rejestrujący wiek męża i żony w jednym małżeństwie. Dane te są sparowane, ponieważ oba wieki pochodzą z tego samego małżeństwa, ale są niezależne, ponieważ wiek jednej osoby nie wpływa na wiek innej osoby. Wykreślasz dane, aby pokazać korelację: starsi mężowie mają starsze żony. Drugim przykładem jest rejestrowanie pomiarów siły uchwytu i siły ramienia poszczególnych osób. Dane są sparowane, ponieważ oba pomiary pochodzą od jednej osoby, ale są niezależne, ponieważ używane są różne mięśnie. Wykreślasz dane od wielu osób, aby pokazać korelację: osoby o większej sile chwytu mają większą siłę ramienia.

instagram story viewer

Analiza wielowymiarowa bada kilka zmiennych, aby sprawdzić, czy jedna lub więcej z nich jest predyktorem określonego wyniku. Zmienne predykcyjne są zmiennymi niezależnymi, a wynik jest zmienną zależną. Zmienne mogą być ciągłe, co oznacza, że ​​mogą mieć zakres wartości, lub mogą być dychotomiczne, co oznacza, że ​​reprezentują odpowiedź na pytanie „tak” lub „nie”. Analiza regresji wielorakiej jest najczęstszą metodą stosowaną w analizie wielowymiarowej w celu znalezienia korelacji między zestawami danych. Inne obejmują regresję logistyczną i wielowymiarową analizę wariancji.

Analiza wielowymiarowa została wykorzystana przez badaczy w badaniu Journal of Pediatrics z 2009 r. w celu zbadania, czy wynik negatywny wydarzenia życiowe, środowisko rodzinne, przemoc w rodzinie, przemoc w mediach i depresja są predyktorami agresji młodzieży i znęcanie się. W tym przypadku negatywne wydarzenia życiowe, środowisko rodzinne, przemoc w rodzinie, przemoc w mediach i depresja były niezależnymi zmiennymi predykcyjnymi, a agresja i zastraszanie były wynikiem zależnym zmienne. Ponad 600 badanych, w średnim wieku 12 lat, otrzymało kwestionariusze w celu określenia zmiennych predykcyjnych dla każdego dziecka. Ankieta określiła również zmienne wynikowe dla każdego dziecka. Do badania zbioru danych wykorzystano równania regresji wielokrotnej i modelowanie równań strukturalnych. Negatywne wydarzenia życiowe i depresja okazały się najsilniejszymi predyktorami agresji młodzieży.

Teachs.ru
  • Dzielić
instagram viewer