როგორ მოვძებნოთ მე -9 ტერმინი კუბურ მიმდევრობებში

მას შემდეგ რაც ისწავლით არითმეტიკულ და კვადრატულ მიმდევრობებთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებას, შეიძლება მოგთხოვოთ კუბური თანმიმდევრობების პრობლემების გადაჭრა. როგორც სახელი გულისხმობს, კუბური მიმდევრობა ემყარება არაუმეტეს 3 ძალას თანმიმდევრობით შემდეგი ტერმინის მოსაძებნად. თანმიმდევრობის სირთულიდან გამომდინარე, შეიძლება შეიცავდეს კვადრატულ, ხაზოვან და მუდმივ ტერმინებს. კუბური თანმიმდევრობით მე -9 ტერმინის პოვნის ზოგადი ფორმაა ^ 3 + bn ^ 2 + cn + d.

შეამოწმეთ, რომ თქვენი თანმიმდევრობა კუბური მიმდევრობაა რიცხვების თითოეულ ზედიზედ წყვილს შორის სხვაობის მიღებით (ე.წ. "საერთო განსხვავებების მეთოდი"). განაგრძეთ განსხვავების სხვაობათა ჯამი სამჯერ, ამ ეტაპზე ყველა განსხვავება თანაბარი უნდა იყოს.

თანმიმდევრობა: 11, 27, 59, 113, 195, 311 განსხვავებები: 16 32 54 82 116 16 22 28 34 6 6 6

ოთხი ცვლადის მქონე ოთხი განტოლების სისტემის შექმნა, a, b, c და d კოეფიციენტების მოსაძებნად. გამოიყენეთ თანმიმდევრობით მოცემული მნიშვნელობები, თითქოს ისინი წერტილები იყვნენ გრაფიკის სახით (თანმიმდევრობით n, n ტერმინი). უმარტივესია პირველი 4 ტერმინებით დაწყება, რადგან ისინი ჩვეულებრივ უფრო მცირე ან უფრო მარტივი რიცხვებია.

instagram story viewer

მაგალითი: (1, 11), (2, 27), (3, 59), (4, 113) შეაერთეთ: an ^ 3 + bn ^ 2 + cn + d = n ტერმინი თანმიმდევრობით a + b + c + d = 11 8a + 4b + 2c + d = 27 27a + 9b + 3c + d = 59 64a + 16b + 4c + d = 113

ამ მაგალითში შედეგები არის: a = 1, b = 2, c = 3, d = 5.

Teachs.ru
  • გაზიარება
instagram viewer