როგორ გამოვთვალოთ კორელაცია

კორელაციის კოეფიციენტი, ან r, ყოველთვის მოდის 1 – სა და 1 – ს შორის და აფასებს წრფივ დამოკიდებულებას მონაცემთა წერტილების ორ ჯგუფს შორის, როგორიცაა x და y. თქვენ შეგიძლიათ დაანგარიშოთ კორელაციის კოეფიციენტი, გაასწოროთ კვადრატების ნიმუშის კორექტირებული ჯამი, ან S, (x ჯერ y) კვადრატის ფესვზე x2 –ზე მეტი y2. განტოლების ფორმაში ეს ნიშნავს: Sxy / [√ (Sxx * Syy)].

თქვენ S- ს იღებთ თქვენი მონაცემების წერტილების ჯამის კვადრატით, მთლიანი მონაცემების წერტილების გაყოფით და შემდეგ ამ მნიშვნელობას გამოყოფთ კვადრატულ მონაცემთა წერტილების ჯამს. მაგალითად, მოცემულია x მონაცემთა წერტილების ერთობლიობა: 3, 5, 7 და 9, თქვენ გამოთვლიდით Sxx მნიშვნელობას, თითოეული კვანძიდან ჯერ კვადრატით და შემდეგ ამ კვადრატების დამატებაში, რის შედეგადაც 164 მიიღება. შემდეგ ამ მნიშვნელობიდან გამოკლება ამ მონაცემთა წერტილების კვადრატული ჯამი, გაყოფილი მონაცემების წერტილების რაოდენობაზე, ან (24 * 24) / 4, რომელიც უდრის 144-ს. ამის შედეგია Sxx = 20. Y მონაცემების წერტილების გათვალისწინებით: 2, 4, 6 და 10, თქვენ იგივე მეთოდით განაგრძობთ Syy = 156 - [(22 * 22) / 4] გამოთვლას, რაც უდრის 35-ს, და Sxy = 158 - [(24 * 22) / 4], რაც უდრის 26-ს.

instagram story viewer

ამის შემდეგ შეგიძლიათ დადოთ მნიშვნელობები Sxx, Syy და Sxy- სთვის Sxy / [√ (Sxx * Syy)] განტოლებაში. ზემოთ მოყვანილი მნიშვნელობების გამოყენებით, ეს იწვევს 26 / [√ (20 * 35)] - ს, რაც უდრის 0.983-ს. ვინაიდან ეს მნიშვნელობა ძალიან ახლოს არის 1-თან, ეს მიგვანიშნებს მკაცრ ხაზოვან დამოკიდებულებაზე ამ ორ მონაცემთა ნაკრებებს შორის.

Teachs.ru
  • გაზიარება
instagram viewer