Ako vypočítať skosenie

Po vykonaní prieskumu alebo zhromaždení číselných údajov o populácii je potrebné výsledky analyzovať, aby ste mohli robiť závery. Chcete vedieť parametre, ako je priemerná odpoveď, aké rozmanité boli reakcie a ako sú odpovede distribuované. Normálne rozdelenie znamená, že keď sa vynesú do grafu, dáta vytvoria zvonovú krivku, ktorá je zameraná na priemernú odpoveď a končí rovnako v pozitívnom aj negatívnom smere. Ak údaje nie sú sústredené na priemer a jeden koniec je dlhší ako druhý, distribúcia údajov je skreslená. Množstvo zošikmenia v dátach môžete vypočítať pomocou priemeru, štandardnej odchýlky a počtu dátových bodov.

Sčítajte všetky hodnoty v množine údajov a vydelte počtom údajových bodov, aby ste získali priemer alebo priemer. V tomto príklade predpokladáme množinu údajov, ktorá obsahuje odpovede z celej populácie: 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 25, 26, 27, 36. Táto množina má priemer 14,6.

Vypočítajte štandardnú odchýlku súboru údajov štvorčekom rozdielu medzi každým údajovým bodom a priemerom, spojením všetkých týchto výsledkov, vydelením počtom údajových bodov a nakoniec druhou mocninou koreň. Náš súbor údajov má štandardnú odchýlku 11,1.

instagram story viewer

Nájdite rozdiel medzi každým údajovým bodom a strednou hodnotou, vydelte štandardnou odchýlkou, kockujte toto číslo a potom pre všetky údajové body pridajte všetky tieto čísla. To sa rovná 6,79.

Vypočítajte priemer a štandardnú odchýlku od súboru údajov, ktorý je iba vzorkou celej populácie. Použijeme rovnaký súbor údajov ako v predchádzajúcom príklade s priemerom 14,6 a štandardnou odchýlkou ​​11,1 za predpokladu, že tieto čísla sú iba vzorkou väčšej populácie.

Nájdite rozdiel medzi každým údajovým bodom a priemerom, kockujte toto číslo, spočítajte každý výsledok a potom vydelte kockou štandardnej odchýlky. To sa rovná 5,89.

Vypočítajte krivku vzorky vynásobením 5,89 počtom dátových bodov, vydeleným počtom dátových bodov mínus 1, a opäť vydelením počtom dátových bodov mínus 2. Vzorová šikmosť pre tento príklad by bola 0,720.

Teachs.ru
  • Zdieľam
instagram viewer