როგორ გამოვყოთ ხაზის დახრა

ხაზი შეიძლება დაიგეგმოს კოორდინატთა ღერძების ნაკრებზე, ჰორიზონტალური x ღერძით და ვერტიკალური y ღერძით. გრაფიკზე წერტილები დანიშნულია კოორდინატებით (x, y) სახით. ხაზის დახრა ზომავს თუ როგორ სწორდება ხაზი ღერძებთან მიმართებაში. დადებითი ფერდობზე გადახრილია მარჯვნივ და მარჯვნივ. უარყოფითი ფერდობზე გადახრილია ქვემოთ და მარჯვნივ. ნულოვანი დახრა ნიშნავს ხაზს ჰორიზონტალურს. ვერტიკალურ ხაზს აქვს განუსაზღვრელი დახრა. განსაზღვრეთ წრფის დახრა ფერდობის ფორმულის გამოყენებით ან ხაზის განტოლების დახრილობის ფორმაში "m" - ის იდენტიფიკაციით, რომელიც არის y = mx + b.

შეიყვანეთ შესაბამისი x და y წერტილები ფერდობის ფორმულაში m = (y2 - y1) / (x2 - x1) სტრიქონისთვის, რომელიც შეიცავს ორ წერტილს (x1, y1) და (x2, y2). მაგალითად, ხაზის დახრის ფორმულა, რომელიც შეიცავს ორ წერტილს (2, 3) და (4, 9) არის m = (9 - 3) / (4 - 2).

მრიცხველის დაყოფა მნიშვნელზე m ამოსახსნელად, რომელიც წრფის დახრილობაა: 6 გაყოფილი 2-ზე ტოლია 3. ხაზის დახრა არის 3.

გამოტოვეთ 4x მაგალითის წრფის განტოლების 4x + 2y = 8 4x– დან, რომ განტოლების მარცხენა მხარეს 2y იზოლირდეს. ეს უდრის 4x - 4x + 2y = -4x + 8, ან 2y = -4x + 8.

instagram story viewer

განტოლების ორივე მხარე გავყოთ 2-ზე, რომ 2y შემცირდეს y -ზე. ეს უდრის 2y / 2 = (-4x + 8) / 2, ან y = -2x + 4. ეს არის ხაზის განტოლება, რომელიც გადალაგებულია ფერდობზე გადაკვეთის ფორმაში.

განისაზღვრება m განტოლების დახრილობის-ჩაჭრის ფორმაში y = -2x + 4, რომელიც არის -2. ეს არის ხაზის ფერდობზე.

Teachs.ru
  • გაზიარება
instagram viewer